Coroner
Brenda Dye

151 W. 1st North
St. Anthony, Idaho 83445
208-624-4482
Fax: 208-624-7335